VÄRDTEAM

Emilia Rekestad är folkhögskolelärare och frilansande med fokus på hållbarhet i koppling till lärande, helhetstänk, ledarskap och folkbildning. Ett stort intresse är att utforska vad det betyder att “praktisera” hållbarhet på olika plan, socialt, ekologiskt och kulturellt, där den reflektiva läroprocessen blir ett centralt verktyg för medskapande. Detta gör henne bred i sitt engagemang där hon ofta bär rollen som kursledare, processledare eller odlingsentusiast. Sedan sex år tillbaka leder hon kursen Ett år i Omställning som sker i samarbete med OmställningsnätverketTransition Network och Eskilstunas folkhögskola. Kursen är till stor del inspirerad av Art of Hosting i sin struktur och val av verktyg.

Toke Paludan Moeller is one of the the co-founder of The Art of Hosting, The Flow Game, and The Practicing for Peace dojo – all in service of a kinder, more humane leadership and citizenship for the future of people, nature and planet. Between 1997 – 2022 Toke has been part of initiating and supporting the Art of hosting & Participatory Leadership practices into 32 countries around the globe – as well in the European Commission / ministries and institutions, several universities in Denmark, Sweden, Canada, Colombia, Scotland, USA, Switzerland, Tasmania and Australia. He has served as the chair of Danish Entrepreneurs Association and worked as a long-time international professional conference organiser and process host. He is co-founder, with Monica Nissén, of InterChange– a for-more-than-profit training and process consulting company based in Denmark. Toke strives to inspire himself and others to practice personal peace as a basis to practise peaceful coexistence and wellbeing for All – regardless of circumstance. 

Anna-Karin Berglund är forskare och utredare i välfärdsmodeller, arbetsmarknad, genusperspektiv och genusrelationer, socialt kapital, civilsamhälle och samverkan, entreprenörskap, landsbygdsutveckling. Hennes expertis är inom deltagardemokrati, dialog och samverkan med civilsamhället, komplexa utmaningar, organisations- och ledarskapsutveckling i komplexitet, konflikthantering, nätverksstyrning, tillitsstyrning. Hon arbetar just nu som utredare på Jämställdhetsmyndigheten med ett regeringsuppdrag i samarbete med kommuner och lokala föreningar under rubriken Delaktighet och deltagande i den lokala demokratin. Hon är också verksam med uppdrag via Kooperativet Synvända ek. för. där hon utbildar enskilda och organisationer i Art of Hosting/medskapande ledarskap, dialog & samverkan och samt medla i motsättningar och konflikter.


Maria Richter Simsek är grafisk facilitator med fokus på kollektivt lärande, landsbygdsutveckling och hållbarhet. Som frilansande mötestecknare stödjer hon komplexa samtal med visualiseringar som skapar gemensamma insikter och förståelse. Hon har 15 års erfarenhet av projekt- och processledning inom både civilsamhället och offentlig sektor där en essentiell del är att formge och leda processer där olika grupper/sektorer kan delta på samma villkor. Hon har drivit både lokala, regionala och nationella landsbygdsprojekt som Lärande Bygd, Permapilot och Aktiva Byar – som alla byggt på lärande som en drivande faktor för lokal utveckling. Sedan första möte med Art of Hosting 2011 under Authentic Leadership in Action i Nederländerna har hon nyfiket fortsatt lära och använda Art of Hosting and Harvestings systemiska metoder både i ideella och professionella sammanhang.

Maria är också endel av organisationsteamet.LÄRLINGMette Lindgren Helde är en konsult som stödjer grupper och organisationer i att utveckla sina förmågor att hantera mångfald som en resurs. Hon har 25+ års erfarenhet inom områdena interkulturell kompetens, dialog och konflikthantering som lärare, konsult och processledare och har praktiserad Art of Hosting sedan 2019. Mette arbetar ofta mot offentlig verksamhet, civilsamhället och akademin, bor i Kronoberg och är verksam både i Sverige, Danmark och globalt. Hon var huvudutvecklare av plattformen www.kompetensverkstaden.se och har skrivit böcker om dialog och facilitering. Hon är numera upptagen av hållbarhet och hur vi skapar omställning och positiv förändring som står på en dialogisk, medskapande och inkluderande grund. Mette’s LinkedIn profil


Torun Israelsson är en samhällsentreprenör som brinner för att stimulera positiv samhällsförändring.  I över 25 år har hennes passion varit att leda internationella utvecklingsprojekt samt att hjälpa kollegor och teammedlemmar att nå sin fulla potential i sina karriärer och sina verksamheter. Tillsammans har de arbetat för hållbarhet i alla dess former, framför allt energi- och klimatrelaterade frågor, men även mångfald, social jämlikhet, delaktighet, tillgänglighet och folkhälsa. Idag hjälper hon genom sitt företag Akatingo International individer och organisationer med ledarskap, förändring och utveckling inom positivt samhällsbyggande inom områden som workshopledning, process- och projektledning, utvecklingsstöd för entreprenörer och ledare, styrelseengagemang samt leder och utvecklar nätverk för förändringsagenter och hållbarhetsprofessionen.


Clemens Malmberg är utbildad arbetsterapeut och har sedan 1997 arbetat i olika projekt inom socialtjänst, arbetsmarknadsenheter, kommunövergripande med hälsa – sjukfrånvaro, värdegrund, empowerment, medborgardialoger, medskapande, inkluderingsfrågor och chefsutveckling. I roller som projektledare, styrgruppsledare, verksamhetsutvecklare, metodutvecklare, samordnare, utvärderare, utbildare och chef. Han arbetar med ett lösningsfokuserat förhållningssätt, utbildat/handlett i lösningsfokuserade samtal och metoder. Sedan 2013 har han praktiserat medskapande processer, Art of hosting i olika sammanhang inom kommuner, företag och föreningar. 
Brinner för kultur/teater, demokrati/delaktighet samt miljö och hållbarhet.


ORGANISATIONSTEAMElsa Anderman är verksamhetsutvecklare på Region Kronoberg, med fokus på regional utveckling och hållbarhet. Elsa har varit delaktig i att utveckla flera metodverktyg för hållbarhet, bland annat för Region Kronoberg. Elsa har en bakgrund inom internationellt utvecklingssamarbete och utvecklingsekonomi. Linda Petersson är projektledare på Region Kronoberg och jobbar just nu med frågor kring samverkan med civilsamhället. Senast var Linda projektledare i ett ESF-projekt med fokus på fortbildning av personal inom vård och omsorg. Linda har tidigare jobbat med internationella biståndsprojekt.

Hanna Andersson är designer och jobbar på Verklighetslabbet på Region Kronoberg. Hanna är utbildad på HDK-Valand och har tidigare jobbat med användardriven policyutveckling mot offentlig sektor och civilsamhället. Hon drivs av att leda processer som utmanar existerande tankemodeller och kittlar fantasin, där det finns utrymme att lära av både individens behov och systemets förutsättningar.